Правна информация

Нуждаете се от допълнителна информация?

GDPR

За нас, „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД (Дружеството), защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защо бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данни, когато посещавате нашия Интернет-сайт www.easyps.bg и кандидатствате за отпускане на паричен заем/ сключване на договор за платежни услуги от страна на Дружеството. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Р. България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година („GDPR“). Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения; повече по този въпрос можете да разберете по-долу от настоящата Политика за защита на личните данни (Политиката).

 1. I. Въведение

В настоящата Политика за защитa на личните данни Изи Пеймънт Сървисиз, „ние“, „нас“ или „наш“ означава „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД и „Вие“, „Ваш“ и „потребител“ означава посетители на нашия уебсайт – www.easyps.bg.

Настоящата Политика за защитa на личните данни обяснява и урежда:

 • как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме;
 • как и защо използваме Вашите лични данни; и
 • Вашите права да контролирате личните си данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Достъпвайки и използвайки нашия Интернет-сайт и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, трябва незабавно да прекратите използването на нашия уеб-сайт и всички услуги, предоставени от нас.

Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Насърчаваме Ви да периодично преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Всеки път, щом направим промяна в Политиката, ние ще Ви уведомяваме за възможните ефекти от промяна без забавяне и в резюме на нашия уебсайт www.easyps.bg и в офисите ни за обслужване на клиенти на територията на Р. България.

 1. II. Обща информация.
 2. 1. Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази политика:

– „Лични данни“ – това е всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира.

– „Субект на личните данни“ – живи физически лица, които са идентифицирани или идентифицирауми посредством обработваните лични данни.

– „Обработване на лични данни“ – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване

– „Администратор на лични данни“ – по отношение на личните данни, които администрира е Изи Пеймънт Сървисиз. Ние определяме целта на обработката на Вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за нас.

– „Обработващ лични данни“ – това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което Изи Пеймънт Сървисиз стриктно е определил целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на Изи Пеймънт Сървисиз в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост.

– „Нарушение на личните данни“ е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

– „Дигитални активи“ – уебсайта www.easyps.bg, всички лендинг страници, поддържани от Дружеството, уеб, нейтив и мобилни приложения, достъпни за клиенти.

 1. Кои сме ние?

„Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД е дружество, което има за предмет на дейност изпълнение на платежни операции, когато средствата са част от отпуснат на ползвателя на платежни услуги кредит, изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти, издаване на платежни инструменти и извършване на дейност като дружество за електронни пари..

 1. Как можете да се свържете с нас?

„Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД е със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Люлин 7, бул. „Дж. Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет.2, офис 40-46, тел. за връзка 0700 200 12. Можете да се свържете с нас като ни посетите на адреса, посочен в предходното изречение или на нашия уебсайт www.easyps.bg.

 1. Кой в организацията отговаря за защитата на личните ми данни и как мога да се свържа с него?

Длъжностно лице по защита на личните данни („ДЗЛД“) –ел. поща dpo@easyps.bg, телефон за връзка – 0700 200 12.

 1. Вид, цел и основание на обработката на личните данни, събирани от „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД:

Лични данни

Цел

Основание

Три имена, ЕГН, дата на раждане, както и другите данни от лична карта на физическоti лице-заявител на платежна карта, всяко гражданство на лицето

·      Идентификация на физическо лице-заявител на платежна карта;

·      Идентификация по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) на заявител на платежна карта;

·      Осъществяване на контакт със заявител на платежна карта;

·      Оценка на кредитоспособност по чл.16 Закона за потребителския кредит (ЗПК);

·      Сключване на договор за платежни услуги;

·      Предоставяне на поискана услуга;

·      Изпълнение на задължения по сключен договор за платежни услуги;

·      Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби;

Изпълнение на законово задължение

Глас – запис на телефонен разговор

·      Подобряване на обслужването и по-добра защита на личните данни на заявителя на платежна карта, както и на неговия и интереса на Дружеството;

·      доказване на предмета на разговора;

·      сключване и изпълнение на задължения по сключен договор за платежни услуги;

Легитимен интерес

Телефон

·      Осъществяване на контакт със заявителя на платежна карта

·      Изпълнение на задължения по сключен договор за платежни услуги

·      Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби;

Сключване/изпълнение на договор

·      Предлагане на продукти и услуги на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД

·      Изпращане на рекламни съобщения

Съгласие

Адрес

·      Осъществяване на контакт със заявител на платежна карта

·      Идентификация по ЗМИП на кредитоискател;

·      Сключване на договор за платежни услуги;

·      Предоставяне на поискана услуга;

·      Изпълнение на задължения по сключен договор за платежни услуги;

·      Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ запитвания, оплаквания и жалби;

Сключване/изпълнение на договор за платежни услуги

·      Предлагане на продукти и услуги на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД

·      Изпращане на рекламни съобщения

Съгласие

И-мейл (e-mail)/ кратко текстово съобщение (SMS)

·      Осъществяване на контакт с кредитоискателя

·      Сключване на договор за платежни услуги;

·      Предоставяне на поискана услуга;

·      Изпълнение на задължения по сключен договор за платежни услуги;

·      Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби;

Сключване/изпълнение на договор за платежни услуги

·      Предлагане на продукти и услуги на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД

·      Изпращане на рекламни съобщения

Съгласие

Данни от Централен кредитен регистър

Оценка на кредитоспособност

Законово задължение

Данни от регистрите на НОИ (наличие на трудов договор, осигуряване за 6 м. назад, пенсии)

Проверка на верността на предоставени данни от заявителя на платежна карта

Съгласие/

Проверка на заявените от заявител на платежна карта лични данни в базите данни на свързани лица

·      Предотвратяване на измами

·      Оценка на кредитоспособност

Легитимен интерес

Данни от сайта на МВР за валидност на лична карта

Проверка на предоставени данни от заявителя на платежна карта с цел идентификация по ЗМИП

Легитимен интерес

Месторабота, данни за вид договор, стаж, длъжност, професия, възнаграждение, общ месечен доход, образование

Оценка на кредитоспособност

Законово задължение

Други кредити

Оценка на кредитоспособност

Законово задължение

Имуществено състояние на заявител на платежна карта

Оценка на кредитоспособност;

Законово задължение

От колко време живее на настоящия си адрес? Каква зодия сте?

Контролни въпроси с цел проверка на данните и предотвратяване на измама

Легитимен интерес

Саморъчен подпис /отпечатък от пръст – за неграмотни и инвалиди, които са възпрепятствани да положат саморъчен подпис/

Подписване на договор за платежни услуги и приложения към него

Сключване и изпълнение на договор

Семейно положение, брой членове на домакинството

Оценка на кредитоспособността

Законово задължение

Данни на лице за контакт – идентификационни, данни за контакт /три имена и телефонен номер

Подсигуряване на контакта с клиента с цел изпълнение на задълженията му по договора за платежни услуги;

Легитимен интерес

Проверка на данните на лицето за контакт, в бази данни на свързани лица

·      Предотвратяване на измами;

·      Оценка на кредитоспособност

Легитимен интерес

Копие от лична карта

Идентификация по ЗМИП

Законово задължение

Данни за движение по кредитна карта (усвоявания, плащания, извършени трансакции)

Изпълнение на задължения по сключен договор за платежни услуги

Законово задължение

Данни за работодател

Изпълнение на договор за платежна услуга/ контакт със заявителя на платежната услуга, в случай на забава по договора за платежна услуга

Легитимен интерес

Три имена, телефонен номер, е-mail адрес, както и други лични данни, предоставени по инициатива на субектите на данни във връзка с отправяне на запитване, оплакване и/или жалба чрез чат, контактна форма на  интернет страницата www.easyps.bg, на имейл адрес на Дружеството, по телефона или на хaртиен носител на адреса на Дружеството.

Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби

Легитимен интерес

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални.

Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ж.к. Люлин 7, бул. „Дж. Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет.2, офис 40-46, така и чрез обаждане на телефон 0700 200 12. Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно при сключването на договор за платежни услуги, както и отпускането на заем, за който сте кандидатствали.

 1. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно. В случай, че след постигането на нашите цели решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин.

„Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

„Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД съхранява събраните лични данни в следните срокове:

а) когато данните се обработват на основание искане за кандидатстване за отпускане на паричен заем – за максимален срок от една година от подаване на искането за кандидатстване за отпускане на паричен заем/ издаването на платежен инструмент, ако искането не бъде одобрено или същото е отказано и не се сключи договор за платежни услуги .

б) когато данните се обработват на основание сключен договор за платежни услуги – за срок от 5 г., който срок започва да тече от началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на договора за платежни услуги.

в) когато данните се обработват на основание получено съгласие – до изричното оттегляне на съгласието.

г) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.

д) телефонни разговори – пазят се в защитен архив за срок не по-кратък от една година, като достъп до личните данни на клиентите от телефонните разговори имат лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството в България и кол-центровете за обслужване на клиенти в България.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани финансови продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи тя продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

 1. Ще бъдат ли достъпни за трети лица личните ми данни?

„Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД няма да разкрива лични данни на Трети страни[1][i], извън разкриването им на свързани лица с цел предотвратяване на измами и/или оценка на кредитоспособност.

7.1. Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Дружеството могат да се явят обработващи лица, а именно:

 • лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Р. България, както и, при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Р. България;
 • лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS-съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите клиенти;
 • лицата, на които е възложено по силата на договор с Дружеството да му оказват съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземанията му от клиенти;
 • лицата, на които Дружествотo предлага да продаде вземанията си от клиентите;
 • лицата, които по силата на сключен договор с Дружеството посредничат при предоставянето на финансови продукти, предлагани от последното;

7.2. „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД предоставя регулярно лични данни за своите кредитоискатели на Централния кредитен регистър по силата на свое законово задължение. Дружеството е задължено да предоставя лични данни за своите кредитоискатели на компетентните органи и институции по силата на приложимото законодателство и в случай че подобна информация бъде изискана на законно основание.

7.3. „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД не извършва предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.

 1. Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.

Дружеството е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, както е определила и Длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 1. Обект ли са моите лични данни на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

9.1. Да, Дружеството може да обработва изцяло автоматично Вашите лични данни, включително да Ви профилира, като оценява Вашето поведение и други изводи относно различни Ваши лични аспекти – за целите на предотвратяване на измами, предлагане на нови продукти и за маркетингови цели, а именно – за да получавате възможно най-подходящи реклами и маркетингови съобщения предвид Вашите личностни характеристики и проявени в миналото интереси. В никой от тези случаи профилирането няма да има съществен ефект върху вас.

9.2. Извън горното, моля да имате предвид, че ще бъдете обект на изцяло автоматизирана обработка, включително профилиране, с цел преценка на вашата кредитоспособност, включително какъв размер на кредит би бил подходящ за вас. В този случай имаме задължението да Ви обясним логиката на изцяло автоматичната обработка/профилиране в няколко прости стъпки: Личните данни се изследват като съвкупност и поотделно, за статистически значима връзка със събития, определени като високо рискови състояния на клиента – неплащане, измама.  Подбират се критерии, с които се извършва захранване на алгоритми за машинно обучение, като резултатът е обобщен математически модел, който оценява вероятностно възможността да се реализира някой от тези рискове за определен клиент. Основанието за подобна обработка ще бъде сключване на договор за платежни услуги; предвид броя на исканията за кредит и размера на дейността на дружеството задължителната по чл.16 от Закона за потребителското кредитиране оценка на кредитоспособността на практика не би могла да се случи по различен начин без това да доведе до прекомерно забавяне. 

В този случай, ако съобщеното решение не Ви удовлетворява, имате право да поискате преразглеждането на решението от кредитен експерт в Дружеството със съответните компетенции.

 

 1. II. Вашите права

Като субект на данни, които данни се обработват от „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, Вие имате права, чието съдържание е изчерпателно описано по-долу.

Следва да имате предвид, че предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за сключването на договор с Дружеството. В случай че данните не бъдат предоставени, Дружестовот няма да бъде в състояние да предостави продукт или услуга.

„Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД удовлетворява Ваши искания без забавяне, в рамките на до 30 календарни дни от отправянето им. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си. За целта на уеб-сайта на Дружеството, на ясно видимо място е поставена връзка към настоящата Политика.

За да бъде разгледано искането Ви за упражняване на Вашите права, е необходимо да попълните този формуляр и да ни го представите по удобен за Вас начин:

 • лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено изрично пълномощно на адреса на Дружестовот в гр. София, ж.к. Люлин 7, бул. „Дж. Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет.2, офис 40-46. В нотариално завереното пълномощно, с което се подава искане за заличаване следва да е записано изрично правомощие „Да ме представлява пред Изи Пеймънт Сървисиз ООД, ЕИК 204112059 с правото от мое име да подаде искане за упражняване на правата за защита на лични данни.“
 • оформено като електронен документ, подписан с Вашия електронен подпис на office@easyps.bg;
 • С писмо или куриерска услуга на адреса на Дружеството: гр. София, ж.к. Люлин 7, бул. „Дж. Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет.2, офис 40-46;
 • чрез обаждане на телефон 0700 200 12 – в този случай формулярът за упражняване на правата Ви следва да бъде изпратен на вниманието на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД по един от начините, посочени по-горе;

В срок от един месец от получаването на искането „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД ще Ви уведоми за действията, предприети във връзка с искането Ви.

Упражняването на правата е безплатно и обхваща всички структурирани и неструктурирани данни, както и всички бази данни, поддържани от Дружеството.

Изключения от срока за удовлетворяването на правата и безплатния принцип се допускат при искания от един и същ клиент на данни с честота, по-голяма от 3 пъти годишно и изискваща мобилизация на значителен административен ресурс от страна на Дружеството. В този случай може да наложим разумна такса с оглед извършените административни разходи.

Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Когато Дружеството има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на правата му по тази точка, пряко отговорното лице следва незабавно да се консултира с длъжностното лице по защита на данните с цел извършване идентификацията на клиента.

Следва да имате, също така предвид, че оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Дружеството, ако е налице друго от посочените в т. 4 основания за обработване на данните.

Вие имате следните права:

 1. a. Право на информация

Като субект на лични данни Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.

Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че сте обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Това означава, че данните, които предоставяте се използват с цел създаването на подходящ „профил“ за Вас и имат за цел да предотвратяват измами, да разнообразят предлаганите от Дружеството продукти, както и да подберат подходяща за Вас реклама, маркетингови и промоционални материали.

Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1 месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.

 1. b. Право на достъп

Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни.

Ние ще Ви предоставим извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

 1. c. Право на корекции

Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

 1. d. Право за изтриване

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

 1. e. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

 • оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
 • сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

 1. f. Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато

 • обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор за платежни услуги; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.
 1. g. Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес – основанията са посочени в таблицата по-горе, включително профилиране, основаващо се на това основание.

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.

 1. h. Право да подадете жалба

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни , която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № , тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

[1] „трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни (чл. 4, т. 10 GDPR)

Изи Пеймънт Сървисиз ООД е дружество за Електронни пари, лицензирано от БНБ с решение номер 259 от 25.10.2018г., предоставящо услуги във всички страни от Европейската Икономическа Зона (ЕИЗ) по силата на Европейска паспортизация на лиценза. Член на Mastercard и Национална Картова Схема, адрес: България, гр. София -1324, бул. Джавахарлал Неру № 28, ет. 2. 

© 2021 Изи Пеймънт Сървисиз ООД. Всички права запазени.

Scroll to Top